Obchodní podmínky, dovoz a distribuce off-road doplňků

Off Road Tuning.cz

Kontakty

  • tel: +420 603541323
  • info@off-road-tuning.cz
  • www.off-road-tuning.cz
další kontakty

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Podmínky nákupu

 

Prodej zboží prostřednictvím e-shopu  off-road-tuning.cz se vztahuje pouze na Českou a Slovenskou republiku.

V e-shopu se můžete pohybovat  a nakupovat libovolně bez registrace.

Veškeré zaslané objednávky jsou považovány za závazné. Kupující zasláním objednávky akceptuje obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím. Pokud  není ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy kupujícího a prodávajícího  těmito obchodními podmínkami. Tyto podmínky jsou pro obě strany závazné. Každá objednávka je potvrzena e-mailem na emailovou adresu  uvedenou objednavatelem v objednávce.

V ceně za zboží není uvedeno dopravné a balné ( příp. doběrečné).

 

Objednávky

 

Objednávka obsahuje seznam požadovaného zboží, počet kusů a cenu za zboží. Ke zboží do 10.000,- Kč vč. DPH je třeba připočítat dopravné a balné.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje potvrzení prodávajícího, smlouva vzniká samotným dodáním zboží.

Všechny údaje uvedené v našem e-shopu,  jako jsou ceny a technické podmínky jsou nezávazné. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a poté i případnou změnu ceny i po objednání výrobku.

 

Ceny a platby

 

Kupní cena za objednané zboží bude považována za zaplacenou až okamžikem připsání celé ceny na účet prodávajícího či  zaplacením v hotovosti při osobním odběru nebo zaplacením na dobírku při zaslání spedicí.

K celkové ceně do 10.000,- Kč vč. DPH je třeba připočítat poštovné a balné.

U objednávek nad 10.000,- Kč vč DPH je dopravné zdarma.

Zboží zasíláme buď prostřednictvím České pošty nebo spedicí Toptrans. Dopravné a balné se pak řídí tarify příslušné společnosti.

 

Dodací lhůta

Dodací lhůty jsou uvedeny u všech produktů e-shopu. Tyto lhůty jsou pouze orientační. V případě výrazného  prodloužení dodací lhůty bude kupující neprodleně  informován a požádán o odsouhlasení nové dodací lhůty.

Dodací lhůta bude přiměřeně prodloužena  v případech vyšší moci a v případech zaviněných třetí stranou , nikoliv dodavatelem.

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nezbytných k vyřízení objednávky.

Kupující je povinen si při dodání zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů  a počet balíků. V případě poškození obalu je třeba s přepravcem ( řidičem)  sepsat protokol o poškození balíku.

Faktura/ daňový doklad je vždy přiložena u dodávky .

 

Reklamace

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.

Na zboží zakoupené v našem e-shopu se vztahuje zákonná 24 měsíční záruční lhůta. Tato lhůta se nevztahuje na výrobky , které svou životností tuto délku nedosahují ( např.žárovky).

Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skryté vady zboží, které jsou neslučitelné s jeho estetickými, užitnými a funkčními vlastnostmi.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou montáží kupujícím. Většina položek prodávaných v našem e-shopu  vyžaduje odbornou montáž i za použití servisní techniky. Reklamace závad způsobené neodbornou montáží nebudou uznány.

Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou , nepřiměřeným zacházením , použitím a instalací, které jsou v rozporu s montážním návodem  a  návodem k použití.

Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobků způsobené jejich obvyklým používáním.

Záruka se dále nevztahuje na poškození, která vznikla mechanickým poškozením, neodbornou instalací a zacházením a též zanedbáním péče o zboží jako je např. pravidelná údržba apod.

Prodávající nepřebírá odpovědnost  za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností  a škod z neodborného používání výrobků, stejně jako škod způsobených vyšší mocí  a vnějšími vlivy.Na takovéto vady se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

O případné reklamaci je třeba vyhotovit reklamační protokol. V něm kupující popíše zjištěné vady , příp. připojí fotodokumentaci vady výrobku.

Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Lhůta počíná dnem doručení reklamovaného zboží na adresu: Autoservis 3H spol. s r.o., Na Křivině 1, 14001 Praha 4-Michle.

V případě neuznané reklamace je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím uhrazení nákladů za zpětné zaslání zboží zpět kupujícímu.

 

Kupující je oprávněn vrátit zboží zakoupené přes internet do 14 dnů od dodání. V tomto případě musí být vráceno nepoužité zboží, v originálním a nepoškozeném obalu.

Musí být přiložen doklad o koupi zboží.

Při splnění těchto podmínek bude vrácena kupní cena po odečtení nákladů spojených s se zasíláním a objednáním dodaného zboží do 14 dnů na účet uvedený zákazníkem.

 

EU certifikáty

 

V ČR platí nařízení EU o ochraně chodců a systémech čelní ochrany 78/2009. Plné znění nařízení i můžete přečíst  či vytisknout z našich stránek. Veškeré zboží vyrobené firmou Antec  a Misutonida  montované na přední část vozu má EU certifikát. Seznam všech cerifikátů je též součástí našeho e-shopu. Na každém ochranném rámu  je nalepena známka s číslem EU homologace,  podle kterého lze zjisit, zda se jedná o rám či další doplněk k příslušnému modelu vozu. Zakoupením výrobku s EU certifikací se vyhnete případným problémům na DI či STK a nezřídka i na svých cestách do zahraničí , kdy policisté při kontrole trvají na okamžité demontáži nehomolgovaného rámu.

 

Ochrana osobních dat

 

Respektujeme soukromí. Abychom mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá osobní data. Tato data však chráníme před zneužitím. Každý zákazník musí při objednávce uvést následující údaje:

Jméno a příjmení

Úplnou poštovní adresu – pro dodání zásilky

Telefonické příp.faxové spojení

Adresu elektronické pošty

Tyto informace jsou nezbytné pro správné dodání zboží, ke komunikaci se zákazníkem a dále ke zúčtování platby za nakoupené zboží.

 

Právnická osoba a podnikatelé  uvádí také následující údaje o firmě:

IČ / DIČ

Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad , atd.

 

Během  využívání e-shopu jsou shromažďovány objednávky, to je nutné pro zajištění dodávek zboží , vyřizování reklamací apod. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

 

Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den zaslání  elektronické  objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky jakož i v den objednávky platnou výši ceny objednané ho zboží.Odeslanou objednávkou ( návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Kupující i prodávající se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odst.1 obchodního zákoníku dohodli , že není-lipodmínkami výslovně stanoveno jinak , řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem , zejména jeho ust. § 409 a násl.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.8.2009.